Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 301 | Sha zisun ji nubi tulai ren 殺子孫及奴婢圖賴人

凡祖父母、父母故殺子孫,及家長故殺奴婢,圖賴人者,杖七十、徒一年半。若子孫將已死祖父母、父母,奴婢、雇工人將家長身屍未葬,圖賴人者,杖一百、徒三年。期親尊長,杖八十、徒二年。大功、小功、緦麻,各遞減一等。若期親尊長將已死卑幼及他人身屍,圖賴人者,杖八十。以上俱指未告官言。其告官者,隨所告輕重,並以誣告平人律反坐論罪。若因圖賴而詐取財物者,計贓准竊盜論。搶去財物者,准白晝搶奪論,免刺。各從重科斷。圖賴罪重,依圖賴論。詐取搶奪罪重,依詐取搶奪論。

條例/tiaoli 1

一、凡故殺子孫,若遇謀故殺人不赦者,依律斷放。其誣賴于人,遇革者,所誣之人罪,若該原犯人止從故殺子孫科斷,如所誣之人罪不該原,亦從重論。

條例/tiaoli 2

一、有服親屬互相以屍圖賴者,依干名犯義律。

條例/tiaoli 3

一、妻將夫屍圖賴人,比依卑幼將期親尊長圖賴人律。若夫將妻屍圖賴人者,依不應從重。其告官司,詐財搶奪者,依本律科斷。

條例/tiaoli 4

一、故殺妾及弟妹、子孫、姪、姪孫與子孫之婦圖賴人者,俱問罪,屬軍衛者,發邊衛;屬有司者,發附近,各充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname