Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 303 | Chema shashang ren 車馬殺傷人

凡無故于街市、鎮店馳驟車馬因而傷人者,減凡鬬傷一等。致死者,杖一百、流三千里。若無故于鄉村無人曠野地內馳驟,因而傷人,不致死者不論,致死者,杖一百,以上所犯並追埋葬銀一十兩。若因公務急速而馳驟殺傷人者,以過失論,依律收贖,給付其家。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname