Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 304 | Yongyi shashang ren 庸醫殺傷人

凡庸醫為人用藥鍼刺,誤不如本方,因而致死者,責令別醫辨驗藥餌、穴道,如無故害之情者,以過失殺人論,依律收贖,給付其家,不許行醫。若故違本方,乃以疾病,而增輕作重,乘危以取財物者,計贓准竊盜論。因而致死,及因事私有所謀害,故用反証之藥殺人者,斬監候。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname