Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 310 | Baogu xianqi 保辜限期保,養也;辜,罪也。保辜,謂毆傷人未至死,當官立限以保之。保人之傷,正所以保己之罪也

凡保辜者,先驗傷之重輕,或手足,或他物,或金刃,各明白立限,責令犯人保辜醫治。辜限內皆須因原毆之傷死者,如打人頭傷,風從頭瘡而入,因風致死之類,以鬬毆殺人論,絞。其在辜限外,及雖在辜限,原毆之傷已平復,官司文案明白,被毆之人別因他故死者,謂打人頭傷,不因頭瘡得風,別因他病而死者,是為他故,各從本毆傷法,不在抵命之律。若折傷以上,辜內醫治平復者,各減二等。下手理直,減毆傷二等。如辜限內平復,又得減二等。此所謂犯罪得累減也。辜內雖平復,而成殘廢篤疾,及辜限滿日不平復而死者,各依律全科。全科所毆傷殘廢篤疾之罪,雖死,亦同傷論。手足及以他物毆傷人者,其傷輕,限二十日平復;以刃及湯火傷人者,限三十日;折跌肢體,及破骨、墮胎者,無問手足、他物,皆限五十日。

條例/tiaoli 1

一、鬬毆傷人,辜限內不平復,延至限外,若手足、他物、金刃及湯火傷限外十日之內。折跌肢體及破骨墮胎限外二十日之內,果因本傷身死,情真事實者,方擬死罪,奏請定奪。此外不許一概濫擬瀆奏。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname