Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 312 | Huangjia tanwen yishang qin beiou皇家袒免以上親被毆袒免,係五服外無服之親者,凡係天潢,皆是

凡皇家袒免親而毆之者,雖無傷,杖六十、徒一年;傷者,杖八十、徒二年。折傷以上,本罪有于杖八十、徒二年者,加凡鬬二等,至杖一百、徒三年。緦麻以上,兼毆傷言,各遞加一等,止杖一百、流三千里,不得加入于死。篤疾者,絞監候。死者,斬監候。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname