Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 314 | Zuozhi tongshu ou zhangguan 佐職統屬毆長官

凡本衙門首領官及所統屬官,毆傷長官者,各減吏卒毆傷長官二等。不言折傷者,若折傷不至篤疾,止以傷論。佐貳官毆長官者,不言傷者,即傷而不至篤疾,止以毆論,又各減首領官之罪二等。若減二等之罪有輕於凡鬬,或與凡鬬相等而減罪輕者,加凡鬬一等,謂其有統屬相臨之義。篤疾者,絞監候;死者,斬監候。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname