Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 315 | Shangsiguan yu tongshuguan xiangou 上司官與統屬官相毆

凡監臨上司佐貳、首領官,與所統屬下司官品級高者,及與部民有高官而相毆者,並同凡鬥論。一以監臨之重,一以品級之崇,則不得以部民拘之。若非相統屬,官品級同,自相毆者,亦同凡鬥論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname