Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 316 | Jiupin yishang ou zhangguan 九品以上毆長官

凡流內九品以上官,毆非本管三品以上之尊官者,不問長官、佐貳,杖六十、徒一年。但毆即坐,雖成傷至內損吐血,亦同。折傷以上,及毆傷非本管五品以上,若五品以上毆傷非本管三品以上官者,各加凡毆傷二等。不得加至於死,蓋官品相懸,則其罪重,名位相次,則其罪輕,所以辨貴賤也。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname