Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 317 | Juou zhuisheren 拒毆追攝人

凡官司差人下所屬追徵錢糧,勾攝公事,而納戶及應辦公事人抗拒不服,及毆所差人者,杖八十。若傷重至內損吐血以上,及所毆差人或係職官,或係親屬尊長,本犯毆罪凡人鬥毆者,各于本犯應得重罪上仍加二等,罪止杖一百、流三千里。至篤疾者,絞監候。死者,斬監候此為納戶及應辦公事之人,本非有罪,而恃強違命者言。若稅糧違限,公事違錯,則係有罪之人,自有罪人拒捕條。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname