Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 318 | Ou shouyeshi 毆受業師

凡毆受業師者,加凡人二等。死者,斬。凡者,非徒指儒言,百工技藝亦在內。儒師終身如一,其餘學未成或易別業,則不坐。如習業已成,罪亦與儒並科。道士、女冠、僧尼於其受業師,與伯叔父母同,有犯,不用此律。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname