Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 320 | Liangjian xiangou 良賤相毆

凡奴婢毆良人,或毆,或傷,或折傷者,加凡人一等。至篤疾者,絞監候。死者,斬監候。其良人毆傷他人奴婢,或毆,或傷,或折傷篤疾者,減凡人一等。若死及故殺者,絞監候。若奴婢自相毆傷殺者,各依凡鬥傷殺法。相侵財物者,如盜竊、強奪、詐欺、誆騙、恐嚇、求索之類,不用此加減,仍以各條凡毆傷、殺法坐之。若毆內外緦麻、小功親之奴婢,非折傷勿論。至折傷以上至篤疾者,各減殺傷凡人奴婢罪二等。大功親之奴婢,減三等。至死者,不問緦麻、小功、大功,杖一百、徒三年。故殺者,絞監候。過失殺者,各勿論。若毆內外緦麻、小功親之雇工人,非折傷,勿論。至折傷以上至篤疾者,各減凡人罪一等。大功親之雇工人,減二等。至死及故殺者,不問緦麻、小功、大功,並絞監候。過失殺者,各勿論。雇倩傭工之人,與有罪緣坐為奴婢者不同,然而有主僕之分,故以家長之服屬親疎論,不言毆期親雇工人者,下條有家長之期親,若外祖父母毆雇工人律也。若他人雇工者,當以凡論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname