Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 322 | Qiqie ou fu 妻妾毆夫

凡妻毆夫者,但毆即坐,杖一百。夫願離者,聽,須夫自告乃坐。至折傷以上,各驗其傷之重輕,加凡鬥傷三等。至篤疾者,絞;死者,斬。故殺者,凌遲處死。兼魘魅蠱毒在內。若妾毆夫及正妻者,又各加妻毆夫罪一等。加者,加入于死,但絞不斬,于家長則決,于妻則監候。若篤疾者、死者、故殺者,仍與妻毆夫罪同。其夫毆妻,非折傷勿論。至折傷以上,減凡人二等,須妻自告乃坐。先行審問,夫婦如願離異者,斷罪離異;不願離異者,驗折傷應坐之罪收贖,仍聽完聚。至死者,絞監候。故殺,亦絞。毆傷妾至折傷以上,減毆傷妻二等。至死者,杖一百、徒三年。妻毆傷妾,與夫毆妻罪同,亦須妾自告乃坐。過失殺者,各勿論。葢謂其一則分尊可原,一則情親當矜也。須得過失真,情不真仍各坐本律。若毆妻之父母者,但毆即坐,杖一百。折傷以上,各加凡鬥傷罪一等。至篤疾者,絞監候;死者,斬監候。故殺者,亦斬。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname