Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 330 | Fuzu bei ou 父祖被毆

凡祖父母、父母為人所毆,子孫即時,少遲即以鬥毆論,救護而還毆行兇之人,非折傷,勿論;至折傷以上,減凡鬥三等,雖篤疾,亦得減流三千里為徒二年;至死者,依常律。若祖父母、父母為人所殺,而子孫不告官擅殺行兇人者,杖六十。其即時殺死者,勿論,少遲即以擅殺論。若與祖父母、父母同謀共毆人,自依凡人首從法。又祖父母、父母被有服親屬毆打,止宜救解,不得還毆。若有還毆者,仍依服制科罪。若父祖外其餘親屬人等被人殺,而擅殺行兇人,審無別項情故,依罪人本犯應死而擅殺律,杖一百。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname