Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 332 | Ma zhishi ji benguan zhangguan 罵制使及本管長官

凡奉制命出使,而官吏罵詈之者,及部民罵本屬知府、知州、知縣,軍士罵本管指揮、千戶、百戶,若吏卒罵本部五品以上長官,杖一百。若吏卒罵六品以下長官,各,指六品至雜職,各于杖一百上減三等,並杖七十,減三等。軍民、吏卒本屬、本管、本部之佐貳官、首領官,又各遞減一等。並親聞乃坐。

條例/tiaoli 1

一、凡毀罵公、侯、駙馬、伯及京省文職三品以上者,問罪,枷號一個月發落。

條例/tiaoli 2

一、凡在長安門外等處,妄叫冤枉,辱罵原問官者,問罪,用一百觔枷枷號一個月發落。婦人有犯,罪坐夫男。若不知情,及無夫男者,止坐本婦,照常發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname