Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 335 | Ma zunzhang 罵尊長

凡罵內外緦麻兄姊,笞五十;小功兄姊,杖六十;大功兄姊,杖七十;尊屬,兼緦麻、小功、大功,各加一等。若罵期親同胞兄姊者,杖一百;伯叔父母、姑、外祖父母,各加罵兄姊一等,並須親告乃坐。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname