Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 337 | Qiqie ma fu jiqin zunzhang 妻妾罵夫期親尊長

凡妻妾罵夫之期親以下、緦麻以上內外尊長,與夫罵罪同。妾罵夫者,杖八十。妾罵妻者,罪亦如之。若罵妻之父母者,杖六十,並須親告乃坐。律無妻罵夫之條者,以閨門敵體之義恕之也。若犯,擬不應笞罪可也。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname