Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 338 | Qiqie ma gufu fumu 妻妾罵故夫父母

凡妻妾夫亡改嫁,其義未絕,罵故夫之祖父母、父母者,並與罵舅姑罪同。按:妻若夫在被出,與夫義絕,及姑婦俱改嫁者,不用此律。又子孫之婦守志在室,而罵已改嫁之親姑者,與罵現奉姑同。若嫡、繼、慈、養母已嫁,不在罵姑之例。若奴婢轉賣與人,其義已絕,罵舊家長者,并以凡人論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname