Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、擅入午門、長安等門內叫訴冤枉,奉旨勘問得實者,問罪,枷號一個月。若涉虛者,仍杖一百,發邊遠衛分充軍。其臨時奉旨,止將犯人拏問者,所訴情詞不分虛實,立案不行,仍將本犯枷號一個月發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname