Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 3

一、朝覲聽選、給由等項人員,及解送軍匠、物料,聽奏儀賓、會試舉人、歲貢生員人等到京,若在京及原籍來京一應親識閒雜人等,設謀奏告,欺詐嚇取財物者,問罪,枷號一個月發落,原詞立案不行。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname