Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 5

一、凡土官衙門人等,除叛逆機密并地方重事,許差本等頭目赴京奏告外,其餘戶婚、田土等項,俱先申合干上司,聽與分理。若不與分理,及阿徇不公,方許差人奏告給引,照回該管上司,從公問斷。若有驀越奏告,及已奏告文書到後三月,不出官聽理,與已問理不待歸結,復行奏告者,原詞俱立案不行。其妄捏叛逆重情,全誣十人以上,并教唆、受雇,替人妄告,與盜空紙用印奏訴者,遞發該管衙門,照依土俗事例發落。若漢人投入土官地方,冒頂土人親屬、頭目名色,代為奏告報讎,占騙財產者,問發邊衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname