Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 6

一、為事官吏軍民人等,赴京奏訴,一應事情,審係被人奏告,曾經巡撫、巡按或在京法司見問未結者,仍行原問各該衙門,併問歸結。若曾被人在巡撫、巡按官或在京法司具告事發,卻又朦朧赴隔別衙門告理,或隱下被人奏告緣由,牽扯別事,赴京奏行別衙門勘問者,查審明白,俱將奏告情詞立案不行,仍將犯人轉發原問衙門,收問歸結。若已經巡撫、巡按官或在京法司問結發落人犯,赴京奏訴冤枉者,方許改調無礙衙門勘問辯理。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname