Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 340 | Tou niming wenshu gaoren zui 投匿名文書告人罪

凡投隱匿自己姓名文書告言人罪者,絞監候。雖實,亦坐。見者即便燒毀,若不燒毀,將送入官司者,杖八十。官司受而為理者,杖一百。被告言者,雖有指實,不坐。若於方投時能連人與文書捉獲解官者,官給銀一十兩充賞,指告者勿論。若詭寫他人姓名詞帖,訐人陰私,遞與緝事校尉陷人,或空紙用印,虛捏他人文書,買囑鋪兵遞送,詐以他人姓名,註附木牌,進入內府,不銷名字,陷人得罪者,皆依此律絞。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname