Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 341 | Gaozhuang bu shouli 告狀不受理

凡告謀反、逆、叛,官司不即受理,差人掩捕者,雖不失事,杖一百、徒三年。因不受理、掩捕,以致聚眾作亂,或攻陷城池,及劫掠人民者,官坐監候。若告惡逆,如子孫謀殺祖父母、父母之類,不受理者,杖一百。告殺人及強盜,不受理者,杖八十。鬥毆、婚姻、田宅等事不受理者,各減犯人罪二等,並罪止杖八十。受被告之財者,計贓以枉法罪與不受理罪從重論。若詞訟元告被論,即被告,在兩處州縣者,聽元告就被論,本管官司告理歸結。其各該官司,自分彼此,或受人財推故不受理者,罪亦如之。如上所告事情輕重,及受財枉法,從重論。若各部院監察御史、按察司及分司巡歷去處,應有詞訟,未經本管官司陳告,及雖陳告而本宗公事未結絕者,並聽部院等官置簿立限,發當該官司追問,取具歸結緣由勾銷。若有遲錯,而部院等官不即舉行改正者,與當該官吏同罪。輕者,依官文書稽程十日以上,吏典笞四十。重者,依不與果決,以致耽悞公事者,杖八十。其已經本管官司陳告,不為受理,及本宗公事已絕,理斷不當稱訴冤枉者,各部院等衙門即便勾問。若推故不受理,及轉委有司,或仍發元問官司收問者,依告狀不受理律論罪。若本管衙門追問詞訟,及大小公事自行受理,並上司批發,須要就本衙歸結,不得轉行批委,致有冤枉擾害。違者,隨所告事理輕重,以坐其罪。如所告公事合得杖罪,坐以杖罪;合得笞罪,坐以笞罪。死罪,已決放者,同罪未決放減等。徒流罪,抵徒流。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname