Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 342 | Tinsong huibi 聽訟回避

凡官吏于訴訟人內,關有服親及婚姻之家,若受業師,或舊為上司與公祖、父母,及素有仇隙之人,並聽移文迴避。違者,雖罪無增減,笞四十。若罪有增減者,以故出入人罪論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname