Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 346 | Xianjinqiu bude gaoju tashi 見禁囚不得告舉他事

凡被囚禁不得告舉他人之事,其為獄官、獄卒非理陵虐者,聽告。若應囚禁被問,更首己之別事,有干連之人,亦合准首,依法推問科斷。其年八十以上、十歲以下,及篤疾者,若婦人,除謀反、逆、叛,子孫不孝,或己身及同居之內為人盜詐,侵奪財產,及殺傷之類,聽告,餘並不得告。以其罪得收贖,恐故意誣告害人。官司受而為理者,笞五十。原詞立案不行。

條例/tiaoli 1

一、年老及篤疾之人,除告謀反、叛、逆,及子孫不孝,聽自赴官陳告外,其餘公事,許令同居親屬,通知所告事理的實之人代告。誣告者,罪坐代告之人。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname