Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、在外軍民詞訟,除叛逆機密重事,許鎮守、總兵、參將、守備等官受理外。其餘不許濫受,輒行軍衛有司問理。其戶婚、田土、鬥毆、人命,一應詞訟,悉赴通政使司,告送法司問理。其在外軍衛有司,不係掌印官,不許接受詞訟。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname