Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 355 | Youshi yicai qingqiu 有事以財請求

凡諸人有事,以財行求官吏欲得枉法者,計所與財,坐贓論。若有避難就易,所枉枉法罪于與財者,從重論,其贓入官。其官吏刁蹬,用強生事,逼抑取受者,出錢人不坐。避難就易,謂避難當之重罪,就易受之輕罪也。若他律避難,則指難解錢糧,難捕盜賊皆是。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname