Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡各沿邊地方,各該鎮守、總兵、副參、遊擊、守備、都司、衛所等官,但有科斂軍人財物,及扣減月糧,計入己贓至三十兩以上,降一級,帶俸差操;百兩以上,降一級,改調煙瘴地面,帶俸差操;二百兩以上,照前調發充軍;三百兩以上,亦照前調發,永遠充軍。其沿海地方有犯,亦照前例科斷,應改調及充軍者,俱發邊遠衛分。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname