Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 361 | Sishou gonghou caiwu 私受公侯財物

凡內外各衛指揮、千百戶、鎮撫,并總旗、小旗等,不得於私下或明白接受公、侯、伯所與金銀、段匹、衣服、糧米、錢物。若受者,軍官杖一百,罷職,發邊遠充軍;總旗、小旗,罪同。再犯,處死。公、侯與者,初犯、再犯免罪,附過;三犯,准免死一次。若奉命征討,與者、受者不在此限。或絞或斬,律無明文,但初犯充軍,即流罪也;再犯,加至監候絞,以其于係公、侯、伯,應請自上裁。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname