Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 364 | Duizhi shangshu zha bu yishi 對制上書詐不以實

凡對制敷陳及奏事,有職業該行而啟奏者,與上書,不係本職而條陳時務者,詐不以實者,杖一百、徒三年。其對奏上書非密,謂謀反、大逆等項,而妄言有密者,加一等。若奉制推按問事,報上不以實者,杖八十、徒二年。若徇私曲法,而所報不實之事重於杖八十、徒二年者,以出入人罪論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname