Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 365 | Weizao yinxin liri deng 偽造印信曆日等此偽造以雕刻之人為首,須令當官雕驗

凡偽造諸衙門印信及曆日、起船符驗、夜巡銅牌、茶、鹽引者,為首雕刻斬監候,為從者減一等,杖一百、流三千里。有能告捕者,官給賞銀五十兩。偽造關防印記者,為首杖一百、徒三年,告捕者,官給賞銀三十兩;為從及知情行用者,各減一等。「各」字承上二項而言。若造而未成者,首從各又減一等。其當該官司知而聽行,與同罪,不知者不坐。印所重者文,若有篆而雖非銅鑄,亦可以假詐行事,故形質相肖而篆文俱全者,謂之偽造。惟有其質而文不全者,方謂之造而未成。至于全無形質,而惟描之於紙者,乃謂之描模也。

條例/tiaoli 1

一、凡盜用總督、巡撫、審錄、勘事、提學、兵備、屯田、水利等官欽給關防,俱照各官本衙門印信擬罪。若盜及棄毀、偽造,悉與印信同科。

條例/tiaoli 2

一、凡描摸印信,行使誆騙財物,犯該徒罪以上者,問發邊衛,永遠充軍。

條例/tiaoli 3

一、偽造并盜用通政使司關防印記,及偽印工部批迴賣放人匠者,俱問罪,於本衙門首枷號三個月發落。

條例/tiaoli 4

一、起解軍士捏買偽印批迴者,除真犯死罪外,解人發附近,軍士調邊衛。原係邊衛者,調極邊衛,各充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname