Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 366 | Sichu tongqian 私鑄銅錢

凡私鑄銅錢者,絞監候,匠人罪同。為從及知情買使者,各減一等。告捕者,官給賞銀五十兩。里長知而不首者,杖一百,不知者不坐。若將時用銅錢剪錯薄小,取銅以求利者,杖一百。若以銅、鐵、水銀偽造金銀者,杖一百、徒三年。為從及知情買使者,各減一等。金銀成色不足,非係假造,不用此律。

條例/tiaoli 1

一、私鑄銅錢,為從者問罪,用一百觔枷枷號一月。民匠、舍餘,發附近充軍;旗軍,調發邊衛,食糧差操。若販賣行使者,亦枷號一月,照常發落。

條例/tiaoli 2

一、偽造假銀及知情買使之人,俱問罪,于本地方枷號一個月發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname