Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、廣西、雲、貴、湖廣、四川等處,但有冒籍生員,食糧起貢到部者,問革,發原籍為民。若買到土人,倒過所司起送公文,頂名赴部投考者,發邊外為民。賣與者,行所在官司,追贓治罪。若已受職,比依詐假官律處斬。賣者,發邊衛充軍。經該官吏朦朧起送,各治以罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname