Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡詐冒皇親族屬、姻黨、家人,在京、在外巧立名色,挾騙財物,侵佔地土,并有禁山場,攔當船隻,掯要銀兩,出入大小衙門,囑託公事,販賣制錢、私鹽,包攬錢糧,假稱織造,私開牙行,擅撘橋梁,侵漁民利者,除真犯死罪外,徒罪以上,俱於所犯地方枷號一個月,發邊衛充軍;杖罪以下,亦枷號一個月發落。若被害之人赴所在官司告訴,不即受理,及雖受理,觀望逢迎,不即問斷舉奏者,各治以罪。此真犯死罪,係詐冒、假勢陵虐,故殺、鬥殺、私鹽拒捕之類。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname