Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 376 | Wuzhi weng jian 誣執翁姦

凡男婦誣執親翁,及弟婦誣執夫兄欺姦者,斬監候。強姦子婦未成而婦自盡,依未成姦論,加凡人一等。義子誣執義父姦,依雇工人誣家長,嫂誣執夫弟及緦麻以上親,誣執者俱依誣告。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname