Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 381 | Guanli suchang 官吏宿娼

文武官吏宿娼者,杖六十。挾妓飲酒,亦坐此律。媒合人減一等。若官員子孫文承廕、武應襲,宿娼者,罪亦如之,附過。候廕襲之日,降應受本職一等,於邊遠敘用。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname