Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 384 | Fujian junshi bing ji yiyao 夫匠軍士病給醫藥

凡軍士在鎮守之處,丁夫雜匠在工役之所,而有疾病,當該鎮守、監督官司不為行移所司請給醫藥救療者,笞四十;因而致死者,杖八十。已行移所司而不差撥良醫,及不給對證藥餌醫治者,罪同。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname