Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 386 | Yange huozhe 閹割火者

凡官民之家不得乞養他人之子閹割火者,惟王家用之,違者杖一百、流三千里,其子給親。重者,罪其僭分私割也。

條例/tiaoli 1

一、淨身人曾經發回,若不候朝廷收取,官司明文起送,私自來京,圖謀進用者,問發邊衛充軍。

條例/tiaoli 2

一、敢有私自淨身者,本身并下手之人處斬,全家發邊遠充軍。兩鄰及歇家不舉首者,問罪。有司里老人等,仍要時常訪察,但有此等之徒,即便捉拏送官。如或容隱,一體治罪。

條例/tiaoli 3

一、民間有四五子以上,願以一子報官閹割者,聽。有司造冊送部,候收補之日選用。如有私割者,照例重治。鄰佑不舉,一體治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname