Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 432 | Xufei gongli caiqu bu kanyong 虛費工力採取不堪用

官司役使人工,採取木石材料,及燒造磚瓦之類,虛費工力而不堪用者,其役使之官司及工匠人役,並計所費雇工錢,坐贓論,折半科算,罪止杖一百、徒三年。若有所造作,及有所毀壞,如拆屋壞牆之類,備慮不謹,而誤殺人者,官司、人役並以過失殺人論。採取不堪,造毀不備,工匠、提調官各以所由經手管掌之人為罪,不得濫及也若誤傷,不坐。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname