Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 438 | Xiuli cangku 修理倉庫

內外各處公廨、倉庫、局院一應係官房舍,非文卷所關,則錢粮所及,但有損壞,當該官吏隨即移文所在有司計料修理,違者笞四十。若因不請修而損壞官物者,依律科以笞四十之罪,賠償所損之物還官。若當該官吏已移文有司,而失誤施行,不即修理者,罪坐有司,亦笞四十。損壞官物亦追賠償。當該官吏不坐

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname