Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 439 | Yousi guanli buzhu gongxie 有司官吏不住公廨

凡各府、州、縣有司官吏不住公廨內官房,而住街市民房者,杖八十。若埋沒公用器物,有毀失而不還官者,以毀失官物論。毀者,計贓准竊盜,加二等,免刺。失者,依減毀官物三等追賠。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname