Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、河南等處地方,盜決及故決隄防,毀害人家,漂失財物,渰沒田禾,犯該徒罪以上,為首者若係旗舍、餘丁、民人,俱發附近充軍;係軍,調發邊衛。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname