Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 441 | Shishi buxiu tifang 失時不修隄防

凡不先事修築河防,及修而失時者,提調官吏,各笞五十。若毀害人家,漂失財物者,杖六十。因而致傷人命者,杖八十。若不先事圩岸,及修而失時者,笞三十。因而淹沒田禾者,笞五十。其暴水連雨,損壞隄防,非人力所致者,勿論。

條例/tiaoli 1

一、凡運河一帶,用強包攬閘夫、溜夫二名之上,撈淺鋪夫三名之上,俱問罪,旗、軍發邊衛,民并軍丁人等發附近,各充軍。攬當一名,不曾用強生事者,問罪,枷號一個月發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname