Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、京城內外街道,若有作踐掘成坑坎,淤塞溝渠,蓋房侵占,或傍城使車,撒放牲口,損壞城腳,及大清門前御道棊盤,并護門欄柵,正陽門外、御橋南北本門月城、將軍樓、觀音堂、關王廟等處,作踐損壞者,俱問罪,枷號一個月發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname