Da Qing lüli 大清律例 (1740)

Nashu zhulitu 納贖諸例圖

納贖諸例圖無力

有力

稍有力收贖

贖罪

依律決配

照例贖罪

老幼、廢疾、天文生,及婦人折杖,照例收贖

官員正妻,例難的決,及婦人有力者,照例贖罪

折銀上庫折谷上倉;每谷一石折米五斗,每米一石折銀五錢

贖銀三錢,照做工一月例折銀三錢贖銀七釐五毫

贖銀一錢笞一十

杖之小者

贖銀二錢五分,如納米五斗,如谷一石

贖銀三錢,照做工一月例折銀三錢贖銀七釐五毫

贖銀一錢二十贖銀五錢,如納米一石,如谷二石

贖銀四錢五分贖銀一分五釐

贖銀二錢三十贖銀七錢五分,如納米一石五斗,如谷三石

贖銀六錢贖銀二分二釐五毫

贖銀三錢四十贖銀一兩,如納米二石,如谷四石

贖銀七錢五分贖銀三分

贖銀四錢五十贖銀一兩二錢五分,如納米二石五斗,如谷五石

贖銀九錢贖銀三分七釐五毫

贖銀五錢杖六十

杖之大者

贖銀三兩,如納米六石,如谷十二石

贖銀一兩二錢贖銀四分五釐

贖銀六錢七十贖銀三兩五錢,如納米七石,如谷十四石

贖銀一兩三錢五分贖銀五分二釐五毫

贖銀七錢八十贖銀四兩,如納米八石,如谷十六石

贖銀一兩五錢贖銀六分

贖銀八錢九十贖銀四兩五錢,如納米九石,如谷十八石

贖銀一兩六錢五分贖銀六分七釐五毫

贖銀九錢一百

以上俱的決

贖銀五兩,如納米十石,如谷二士石

贖銀一兩八錢贖銀七分五釐

贖銀一兩

婦人餘罪收贖例

徒一年贖銀七兩五錢,如納米十五石,如谷三十石

贖銀三兩六錢贖銀一錢五分

杖六十連徒共折杖一百二十,其一百正罪贖銀一兩,其二十餘罪折銀七分五釐一年半贖銀十兩,如納米二十石,如谷四十石

贖銀五兩四錢贖銀一錢八分七釐五毫

杖七十連徒折杖一百四十,其一百正罪贖銀一兩,其四十餘罪折銀一錢一分二釐五毫二年贖銀十二兩五錢,如納米二十五石,如谷五十石

贖銀七兩二錢贖銀二錢二分五釐

杖八十連徒共折杖一百六十,其一百正罪贖銀一兩,其六十餘罪折銀一錢五分二年半贖銀十五兩,如納米三十石,如谷六十石

贖銀九兩贖銀二錢六分二釐五毫

杖九十連徒共折杖一百八十,其一百正罪贖銀一兩,其八十餘罪折銀一錢八分七釐五毫三年

以上五徒,俱發本省驛遞

贖銀十七兩五錢,如納米三十五石,如谷七十石

贖銀十兩零八錢贖銀三錢

杖一百連徒共折杖二百,其一百正罪贖銀一兩,其一百餘罪折銀二錢二分五釐流二千里

贖銀三錢七分五釐

該折杖二百二十,其一百正罪贖銀一兩,其一百二十餘罪折銀三錢二千五百里

贖銀四錢一分三釐五毫

該折杖二百四十,其一百正罪贖銀一兩,其一百四十餘罪折銀三錢三分七釐五毫三千里

贖銀四錢五分

該折杖二百六十,其一百正罪贖銀一兩,其一百六十餘罪折銀三錢七分五釐總徒四年贖銀二十兩,如納米四十石,如谷八十石

贖銀十四兩四錢

遷徙准徒二年折贖罪銀四錢五分雜犯五年贖銀二十五兩,如納米五十石,如谷一百石

贖銀一十八兩

絞斬

贖銀五錢二分五釐

除贖正罪銀一兩外,餘罪折銀四錢五分[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname