Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 58 | Jiandang 姦黨

凡姦邪將不該死之人進讒言,左使殺人不由正理,借引別事以激怒人主,殺其人以快己意。者,斬。監候。

若犯罪,律該處死,其大臣小官,巧言諫免,暗邀市恩,以結人心者,亦斬。監候。

若在朝官員,交結朋黨,紊亂朝政者,凡朋黨官員皆斬。監候,妻子為奴,財產入官。

若刑部及大小各衙門官吏,不執法律,聽從上司指姦臣。主使,出入已決放人罪者,罪亦如之。若有不避權勢,明具實跡,親赴御前,執法陳訴者,罪坐姦臣。言告之人,雖業已聽從,致罪有出入,亦得與免本罪,仍將犯人財產均給若止一人陳奏,全給。充賞,有官者陞二等,無官者量與一官,或不願官者賞銀二千兩。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname