Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 223 | Disong taojun qinü chucheng 遞送逃軍妻女出城

凡在京守禦官軍,遞送逃軍妻女出京城者,絞。雜犯。民犯者,杖一百。若各處守禦城池及屯田官軍,遞送逃軍妻女出城者,杖一百、徒三年。民犯者,杖八十。受財者,計贜以枉法從重論。分有祿人、無祿人。其逃軍買求者,罪同。若逃罪重者,仍從本罪論。守門之人知情故縱者,與犯人同罪。失於盤詰者,減三等,罪止杖一百;軍人又減一等。

若遞送非逃軍妻女出城者,如犯罪取發,而妻女私還原籍之類,但不係逃者皆是。杖八十。有所規避者,如刁姦誘賣,或犯罪,法應緣坐。從重論。依送令隱避從重論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname