Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 373 | Liangjian xiangjian 良賤相姦

凡奴姦良人婦女者,加凡姦罪一等。和、刁,有夫、無夫俱同。如強者,斬。良人姦他人婢者,男、婦各減凡姦一等。如強者,仍照凡論擬絞監候。其強姦未成者,俱杖一百、流三千里。奴婢相姦者,以凡姦論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname