Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 393 | Zhiqing cangni zuiren 知情藏匿罪人以非親屬及罪人未到官者言。

凡知人犯罪事發,官司差人追喚而將犯罪之人藏匿在家,不行捕告,及指引所逃道路,資給所逃衣糧,送令隱匿他所者,各減罪人所犯罪一等。各字指藏匿、指引、資給說。如犯數罪,藏匿人止知一罪,以所知罪減等罪之。若親屬糾合外人藏匿,親屬雖免罪減等,外人仍科藏匿之罪。其事未發,非官司捕喚而藏匿,止問不應。已逃他所,有展轉相送,而隱藏罪人,知情轉送隱藏者,皆坐。減罪人一等。不知者,勿論。

若知官司追捕罪人,而漏泄其事,致令罪人得以逃避者,減罪人所犯罪一等。亦不給捕限。未斷之間,能自捕得者,免漏泄之罪。若他人捕得,及罪人已死,若自首,又各減一等。各字指他人捕得,及囚死、自首說。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname