Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 402 | Gongchen yingjin qinren rushi 功臣應禁親人入視

凡功臣及五品以上文武官,犯罪應禁者,許令服屬親人入視,徒、流應發配者,並聽親人隨行。若在禁,及徒、流已至配所,或中途病死者,在京原問官,在外隨處官司,開具在禁、在配、在途致死緣由,差人引領其入視隨行之親人詣闕,奏請發放,違者,杖六十。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname